Info

 • Wie ben ik?

  Mijn naam is Fred Meesters en ben vanaf kinds af aan al met computers bezig geweest, en vanaf 1999 werkzaam in de ICT branche. Mijn belangrijkste taak is systeembeheer, waar ik niet alleen met netwerken en servers werk maar ook veel met PC's en gebruikers te maken krijg. Doordat ik voor veel bedrijven werkzaam ben, kom ik verschillende situaties tegen die om een aangepaste aanpak vragen. Daardoor ben ik heel arround bezig en zorg altijd voor een passende oplossing voor het probleem.

  Doordat ik vaak door vrienden en kennissen werd gevraagd om naar hun PC te kijken heb ik in juni 2013 besloten om een bedrijf te beginnen zodat ik ook andere particulieren met hun computerproblemen kan helpen.

  Door jarenlange ervaring ben ik in staat om voor alle netwerk en computerproblemen een oplossing te vinden. Het gaat mij niet direct om het repareren van een PC, maar om uw probleem op te lossen en in de toekomst u te ondersteunen zo dat ook toekomstige problemen snel en vakkundig opgelost kunnen worden.

  Het bedrijf is gevestigd in Velddriel,  centraal in de Bommelerwaard Zuid, tussen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch (Den Bosch) in de gemeente Maasdriel (Maasdriel bestaat uit de kernen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel, Alem, Rossum, Hurwenen, Heerewaarden, Hedel, Ammerzoden, Well en Wellseind).

 • Tarieven

  Computerhulp aan huis / haal breng service

  Algemeen tarief is €34,95 per uur (min. 1 uur)

  Voorrijkosten: (Als u in de gemeente Maasdriel woont betaalt u geen voorrijkosten.)

  Binnen 10km - €10,-
  Buiten 10km - 0,50 per gereden km

   

  ICT keurmerk certificering

  Keuring apparatuur (max. 6 app.) €89,= blijvend verlaagd €69,=

  U krijgt dan een officieel certificaat die 1 jaar geldig is. 

   

  Websites

  per jaar € 150,00 dat is inclusief:
  - jaarlijkse domeinnaamregistratie
  - hosting website
  - bouw website op basis van ons sjabloon/template en logo opdrachtgever is GRATIS . Dit betreft enkel de vormgeving. Het invoeren van content is dus NIET inbegrepen.

  mutaties & maatwerk: op basis uurtarief ad € 34,95

  Bij uitbesteding kunnen er kosten bij komen van derde.

  Wilt u e-mailadressen met de domeinnaam, dat kan, vraag naar de mogelijkheden en prijzen.

   

  Alle bovengenoemde prijzen zijn bestemd voor particulieren en incl. BTW. en onder voorbehoud van wijzigingen en tikfouten.

  Zakelijke klant? Vraag om een offerte.

 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden downloaden

  Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten
  Versie oktober 2017

  ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk
  mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Alle leden van ICTWaarborg
  moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval,
  bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn
  dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op
  afstand (zie de toelichting bij artikel 10).


  Algemeen

  Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze
  voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt
  geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een
  koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.


  Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is
  volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van
  de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort
  product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van
  het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.
  De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten
  het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in
  artikel 7.


  Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden
  verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de
  verkoper eisen:

  • aflevering van wat ontbreekt;
  • herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

  of

  • vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

  De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke
  oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel
  geleden schade.

  Identiteit van de opdrachtnemer
  Naam (opdrachtnemer) Meesters ICT
  Handelend onder Meesters ICT
  Vestigingsadres Mgr. Verhoeksstraat 7
  5334KA Velddriel
  Telefoonnummer 0621577037
  E-mailadres fred@meesters-ict.nl
  BTW-nummer NL169915098B01
  KvK-nummer 58381805
  Brancheorganisatie(s) ICTWaarborg

  Artikel 1. Alle afspraken op schrift

  Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling
  e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een
  pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden
  schriftelijk vastgelegd.
  Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.


  Artikel 2. Het aanbod

  1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn
  verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
  3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling
  kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen
  wij dat vermelden.
  4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
  5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel
  software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.


  Artikel 3. De prijs

  1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen
  zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst
  worden vermeld.
  2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet
  verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van
  het btw-tarief).
  3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u
  deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij
  geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen
  we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de
  financiële markt.


  Artikel 4. Betaling

  Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een
  factuur.
  Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden.
  Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog
  het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.


  Artikel 5. Levering en uitvoering

  1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch
  uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat
  worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u
  tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te
  late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de
  overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
  2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een
  bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk
  bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn
  heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
  4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend
  artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om 
  een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van
  retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan
  een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard
  aanbieden.


  Artikel 6. Garantie

  Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's,
  waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
  Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie
  bieden.
  Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde
  uw aanspreekpunt.
  Let op!
  Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt
  op de geleverde producten (zowel hard- als software).


  Artikel 7. Conformiteit

  Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde
  specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
  de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als bedoeld in
  artikel 6, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.


  Artikel 8. Privacyregeling

  Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
  alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting u te
  onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of moeten;
  uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en
  beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring die wij op onze website hebben gepubliceerd;
  al uw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld
  (documenten, e-mails etc.) al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun
  arbeidsovereenkomst ondertekend.
  wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke
  afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Als consument heeft u diverse rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek inzake de uitoefening van uw
  wettelijke rechten, geven wij u informatie over uw verzoek en onze behandeling hiervan.
  Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij
  van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw
  persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
  en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.


  Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

  Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo
  duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in
  het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.


  Artikel 10. Koop op afstand

  Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een
  webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.

  Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact
  is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom
  niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen bij ons onder
  het begrip koop op afstand.
  Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand
  op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht,
  het recht om de koop te ontbinden.


  Artikel 10a. Informatie

  De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door
  afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook
  snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.
  Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
  - de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder bijvoorbeeld een
  eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
  - de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het
  modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het
  herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
  - de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u
  reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;
  - inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van
  producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een
  dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.
  Daarnaast krijgt u de volgende informatie:
  a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
  b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
  c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
  e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.
  Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat
  de overeenkomst wordt gesloten
  Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a
  genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet,
  duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard
  dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail
  wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten
  van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.


  Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

  Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij
  iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en de ander daar ja tegen zegt.)
  Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de
  definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een
  bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de
  koop door de overeenkomst te ontbinden.
  Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.


  Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

  1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag
  nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
  Of:
  - als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde,
  het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen
  - als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door
  u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  - bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere
  maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden
  hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke
  manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de
  ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het
  herroepingsrecht genoemd.
  2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt
  verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
  of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij
  geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
  3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het
  product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het
  door u terug te ontvangen bedrag.
  4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien
  dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de
  retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
  5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen
  na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben
  ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
  6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij
  de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


  Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

  1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager
  is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de
  overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden
  zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
  2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke
  informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op
  een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt,
  bevestigen wij de ontvangst daarvan.
  3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd,
  mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al
  is nagekomen/geleverd.


  Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht

  Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de
  overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
  a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen
  invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen
  hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
  c. Geleverde diensten, maar alleen als:
  - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
  - u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd
  binnen de bedenktijd.
  d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
  op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
  f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
  teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
  h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  i. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
  j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  - de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
  - u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest


  Artikel 10f. Betaling

  Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag
  worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of
  na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar een
  andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.


  Artikel 10g. Annulering

  Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten
  en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.


  Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

  Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft
  over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een
  klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het
  gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw
  belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
  Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd
  nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde ziet enkel
  op klachten inzake de door ons geleverde producten en/of diensten. Voor klachten in het kader van onze verwerking van
  uw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de privacyverklaring op onze
  website of neem contact met ons op.


  Artikel 12. Geschillen

  1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
  rechter.
  2. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons aan u te leveren of
  geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde en in afwijking op het in artikel 12.1
  genoemde, door u ook voor bemiddeling worden aangemeld bij ICTWaarborg. ICTWaarborg biedt een
  bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op
  www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt onder meer dat:
  het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is
  doorlopen;
  het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de
  ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
  het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
  er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
  De volledige voorwaarden vindt u op www.ictwaarborg.nl.
  3. Indien er sprake is van een koop op afstand, als bedoeld in artikel 10, kunt u ook een klacht indienen/het geschil
  aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. U vindt dit platform via
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


  Artikel 13. Aanvullende bepalingen

  Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende of
  afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende
  bepalingen”.
  Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.


  Versie oktober 2017

   

 • Klachtenregeling

  Klachten en klachtentermijn

  Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 5 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 5 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

  Geschillen
  Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt onder meer dat: het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen; het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond; het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient; er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
  De volledige voorwaarden vindt u op www.ictwaarborg.nl.